ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΕ ΤΡΙΤΟΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΆ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΛΙΟΥ-ΚΑΙΡΟΥ

ON THE ROLE OF THE TROPOPAUSE IN SOLAR-WEATHER RELATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1974
  6. 342-348
    • The paper is referred to some recent indications of exchanges between the stratosphere and the troposphere, controlled under the solar activity. In the present study were found through the control -t, statistically significant variations of the temperature in the tropopause relations, which took place during solar flares of high energy. The variations in the width zones, into 24 hours of mean tempratures of isobaric layers of (50-100)mb, (50-200)mb and (50-300)mb, which followed solar flares of protons, prove to be above the heating of the north widths of the lower stratosphere (~2oK/day) and above the freezing of the upper troposphere (~1oK/day) of the southest widths.
    • Εκτίθενται πρόσφατοι ενδείξεις δι'ανταλλαγών μεταξύ της στρατόσφαιρας και της τροπόσφαιρας, ελεγχομένων υπό της ηλιακής δραστηριότητας. Εις την παρούσα μελέτην ευρέθησαν δια του ελέγχου-t στατιστικώς σημαντικαί μεταβολαί εις την θερμοκρασίαν της τροποπαύσεως, αίτινες έλαβον χώραν κατά την διάρκειαν ηλιακών εκλάμψεων υψηλής ενεργείας. Αι κατά ζώνας πλάτους μεταβολαί εντός 24 ωρών της μέσης θερμοκρασίας των ισοβαρικών στρωμάτων (50-100)mb, (50-200)mb και (50-300)mb, αίτινες ηκολούθησαν ηλιακάς εκλάμψεις πρωτονίων, δεικνύουν υπεράνω μεν των βορείων πλατών θέρμανσιν της κατωτέρας στρατόσφαιρας (~2οΚ/ημέραν) υπεράνω δε των νοτιοτέρων πλατών ψύξιν της ανωτέρας τροπόσφαιρας (~1οΚ/ημέραν).