ΚΑΤΑΝΟΜΑΙ BOLTAMANN ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

BOLTZMANN'S DISTRIBUTIONS AND FOCUSING ON THE GALAXY'S PLANE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σύρος Κωνσταντίνος
  5. 1974
  6. 309-311
    • From Boltzmann's equation an argument is achieved that allows the construction for the observed concentration of the matter round the galaxy's plane. That argument is applied even to the required focusing of gravity's waves round the equatorial plane of galaxy.
    • Από την εξίσωση του Boltamann επιτυγχάνεται επιχείρημα που επιτρέπει ερμηνεία για την παρατηρούμενη συγκέντρωση της ύλης περί το γαλαξιακόν επίπεδο. Το αυτό επιχείρημα εφαρμόζεται και στην απαντούμενη εστίαση των κυμάτων βαρύτητας περί το ισημερινόν επίπεδο του γαλαξίου.