ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΖΩΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 0ο-40οΝ

SOLAR ACTIVITY AND PRECIPITATION WITHIN THE ZONES OF LATITUDE 0-40o N (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Ξανθάκης Ιωάννης | Τριτάκης Β | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1974
  6. 187-214
    • The variation of the precipitation in global scale, in terrestrial zones of latitude 10o in combination with the phases of the solar activity, is studied. The correlation of the precipitation and of the solar activity made stronger in the norther terrestrial zones.
    • Μελετάται η μεταβολή της βροχόπτωσης σε παγκόσμια κλίμακα μέσα σε γήινες ζώνες πλάτους 10ο σε συνδυασμό με τις φάσεις της ηλιακής δραστηριότητος. Η συσχέτιση της βροχόπτωσης και της ηλιακής δραστηριότητος γίνεται ισχυρότερη στις βορειότερες γήινες ζώνες.