Η ΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΨΙΣΤΩΝ ΑΞΙΩΝ , ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ, ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΑΠΌ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ

THE TRIAD OF THE UTMOST VALUES, THE TRUTH, THE GOOD AND THE VIRTUOUS, BY THE CHRISTIAN STANDPOINT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος (1874-1956)
  5. 1946
  6. 208-223
    • The speech aims at the stressing of the importance of the utmost values, as the truth, the good and the virtuous but also at directing the attention of the later philosophical intellect from the theory of knowledge to the theory of value.
    • Πρόκειται για ομιλία η οποία τονίζει την σημασία των υψίστων αξιών, της αλήθειας, του καλού και του αγαθού αλλά και την στροφή της προσοχής του νεότερου φιλισοφικού πνεύματος από την θεωρία της γνώσης στην θεωρία της αξίας.