ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

THE CONTRIBUTION OF THE HEALTH CENTRE OF THE PILOT SCHOOL OF ATHENS' UNIVERSITY TO THE PROMOTION OF THE HEALTH OF ITS STUDENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαϊωάννου Αντώνης
  5. 1946
  6. 157-169
    • The study is referred to whether are kept by the students the elementary rules of sanitary and in particular by the students of the Pilot School of Athens' University. The most important points, at which a deviation from the rules of sanitary was presented, were the duration of sleep, the taking of food, the cleanliness of the teeth, the washing of hands before lunch , etc.
    • Εξετάζεται κατά πόσο τηρούνται από τους μαθητές οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και συγκεκριμένα από τους μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα σπουδαιότερα σημεία στα οποία παρουσιάστηκε παρέκκλιση από τους κανόνες υγιεινής ήταν η διάρκεια του ύπνου , η λήψη τροφής, η καθαριότης των δοντιών, η πλύση των χεριών προ του φαγητού κλπ.