ΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

TERMINOLOGICAL REMARKS ON THE PSEUDO-PLAGUE OF FOWLS. PREVENTION METHODS FOR THE NEURO-INFECTION OF FOWLS. THEIR IMPORTANCE BY THE COMPARATIVE BIOLOGY'S POINT OF VIEW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1946
  6. 153-157
    • The results of the systematical terminological study of the pseudo-plague, are presented. Furthermore, the problem of the protection and therapy of the neuro-infections, is projected.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συστηματικής ορολογικής μελέτης της ψευδοπανώλης και προβάλεται το πρόβλημα της προφυλάξεως και της θεραπείας των νευρολοιμώξεων.