ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

SCIENCE AND ART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1946
  6. 144-152
    • The speech is referred to the common elements between science and art, their differences but also how they are mutually helped and promoted.
    • Ομιλία για τα κοινά στοιχεία μεταξύ επιστήμης και τέχνης, τις διαφορές τους αλλά και πώς αυτές αμοιβαίως βοηθούνται και προάγονται.