ΠΕΡΙ ΤΩΝ "ΠΑΡ'ΩΡΑΝ" ΠΑΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΠΑΡΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΩ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΨΙΜΩΝ ΠΑΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ABOUT THE "OUT OF TIME" FROST AND COLD FROM PLOUTARCHUS (DEMETRIOS) AND THE RELEVANT MODERN OBSERVATIONS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1946
  6. 118-130
    • The study is referred to the ascertainment of the exact date that took place meteorological phenomena of storm, frost and hoarfrost. Especially, the study focuses on the year and date that took place the tardy frost and hoarfrost. In the first place the date (Julian) of Dionysians procession during the years 307/6 till 303/2 b.C, is searched. Then, the published volumes of Annales, of the National Observatory of Athens, for the contemporary era, are explored.
    • Πρόκειται για μελέτη προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής ημερομηνία που συνέβησαν τα μετεωρολογικά φαινόμενα της θυέλλης και του παγετού και της πάχνης και ειδικότερα το έτος και η ημερομηνία που συνέβη ο παρ'ώραν δηλαδή όψιμος παγετός και η πάχνη. Αναζητείται κατά πρώτον η ημερομηνία (Ιουλιανή) της πομπής των Διονυσίων κατά τα έτη 307/6 εως 303/2 π.Χ. και κατόπιν ερευνώνται οι εκδοθέντες τόμοι των Annales του Αστεροσκοπείου Αθηνών για την σύγχρονη εποχή.