ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΞΙΚΡΑΤΟΥΣ (307/6 π.Χ.)

THE YEAR OF THE ATHENIAN LEADER ANAXIKRATIS (307/6b.C.) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1946
  6. 79-94
    • Through historical sources some data regarding the year of the in Athens sovereign Anaxikratis (307/6 b.C.) are given. The above mentioned year was the year of political troubles that affected the duration of the rectorships, his civil calendar as well the year of the next sovereign but also the addition of two new attic races.
    • Μέσα από ιστορικές πηγές, δίνονται στοιχεία για το έτος του εν Αθήναις άρχοντος Αναξικράτους (307/6π.Χ.), έτος των πολιτικών ανωμαλιών, οι οποίες επέδρασαν στην διάρκεια των πρυτανειών και του πολιτικού ημερολογίου αυτού και του έτους του επόμενου άρχοντος αλλά και στην πρόσθεση δύο νέων αττικών φυλών.