Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ

THE HARMONY IN NATURE : THE ROLE OF MATHEMATICS TO ITS UNDERSTANDING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1987
  6. 281-297
    • The art of Mathematics is described as well its contribution to the various human daily activities, since 1800b.C. Since then, the Mathematics have been developed and they started to have vital importance. Mathematics have contributed enough to the harmony of the Natural world and its understanding.
    • Περιγράφεται η Τέχνη των Μαθηματικών και η συμβολή τους στις διάφορες ανθρώπινες καθημερινές δραστηριότητες, από το 1800π.Χ. Έκτοτε, τα Μαθηματικά έχουν αναπτυχθεί, έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας και συμβάλουν τα μέγιστα στην αρμονία του Φυσικού κόσμου και στην κατανόηση αυτού.