Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

THE HOLY COMPANY OF MIDDLE EAST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1987
  6. 245-260
    • The speech is referred to the Holy Company of Middle East, which was the third in the Greek history and the most important in duration, action and success. One brief description regarding its foundation and short course, is made. Finally, its glorious moments are pinpointed.
    • Πρόκειται για ομιλία, για τον Ιερό Λόχο της Μέσης Ανατολής, τον 3ο στην Ελληνική Ιστορία και τον πιο αξιόλογο σε διάρκεια, δράση και επιτυχία. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή στην ίδρυση και την σύντομη πορεία του και επισημαίνονται οι ένδοξες στιγμές του.