ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

THE MANUSCRIPTS OF THE BYZANTINE MUSIC-MOUNT ATHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1978
  6. 121-123
    • Presentation of a book by the Academician Mr.John Karmiris with the title :"The manuscripts of the Byzantine Music. Mount Athos. Descriptive catalogue of the handwritten codexes of the Byzantine Music, which are found in the libraries of the holy Monasteries of Mount Athos". The book is written by Mr.Gr.Th.Stathis and the volume which was presented is the second (B').
    • Παρουσίαση βιβλίου από τον Ακαδημαϊκό κ.Ι.Καρμίρη με τίτλο :"Τα χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής. 'Αγιον Όρος. Κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδικών Βυζαντινής Μουσικής, των αντικειμένων εν ταις βιβλιοθήκαις των ιερών Μονών και Σκητών του Αγίου Όρους ", του κ.Γρ.Θ.Στάθη, τόμος Β'.