1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1978
  6. 35-41
    • The Academician Mr.N.Louros with the present speech was referred to the medical economy, that is the consequences which have the achievements of techocracy on the cost of health. The speaker in the course of his speech he touched on the following seven points : 1) Financial needs of the Medical Education, 2) The state budget for the health, 3) The financial problems of the Social Security, 4) Medical demography, 5) Economical side of the pharmacological treatment and hospitalization, 6) Hospital expenses in connection with the scientific development, and 7) Payment of wages-retirement of the medical and hospital's staff.
    • Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ.Νικ.Λούρου με θέμα την ιατρική οικονομία, δηλ. τις επιπτώσεις που έχουν τα επιτεύγματα της τεχνοκρατίας στο κόστος υγείας. Ο ομιλητής θίγει με την εισήγησή του τα εξής εφτά σημεία : 1) Οικονομικές ανάγκες της Ιατρικής εκπαίδευσης, 2) Ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία, 3) Τα οικονομικά προβλήματα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 4) Ιατρική δημογραφία, 5) Οικονομική πλευρά της φαρμακευτικής αγωγής και περίθαλψης, 6) Νοσοκομειακές δαπανες συναρτήσει της επιστημονικής εξέλιξης, και 7) Μισθοδοσία-συνταξιοδότηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.