ΙΣΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΗΦΕΩΣ

A MICRODENSITOMETER TRACING OF A NEW ELLIPTICAL GALAXY IN CEPHEUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Poulakos K | Ξανθάκης Ιωάννης | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1978
  6. 620-626
    • The present study forms the verification of a previous one, that was announced, during the Academy's Session in April of 1977, in relation to the existence of an elliptical galaxy, after studying one photographic plate of Palomar. With the photographic plates, which were taken from the observatory of Haute-Provence, the aforemetioned are certified. The axes of the elliptical galaxy have almost the prizes which were calculated in the first place.
    • Η παρούσα μελέτη αποτελεί επαλήθευση αυτής που είχε ανακοινωθεί σε συνεδρία της Ακαδημίας τον Απρίλιο του 1977, σχετικά με την ύπαρξη ελλειπτικού γαλαξία, έπειτα από μελέτη φωτογραφικής πλάκας του Palomar. Με φωτογραφικές πλάκες, οι οποίες ελήφθησαν από το Αστεροσκοπείο της Haute-Provence, επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω και οι άξονες του ελλειπτικού γαλαξία έχουν όντως τις τιμές περίπου, που είχαν αρχικώς υπολογισθεί.