ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ

ON THE ETESIANS OVER THE AEGEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zerefos Ch.S | Τριτάκης Β | Ρεπαπής Χ | Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1978
  6. 572-606
    • In the present study is appreciated the footwall of the Annual Winds, either with the calculation of the geostrophic wind in Naxos island, or with the mean rate of the Northern component of wind in the islands Limnos,Skyros and Naxos, which approaches more to the real footwall of the Annual Winds in Aegean.
    • Στην παρούσα μελέτη εκτιμάται το υπόβαθρο των ετήσιων ανέμων, είτε με τον υπολογισμό του γεωστροφικού ανέμου στη νήσο Νάξο, είτε με την μέση τιμή της βόρειας συνιστώσας του ανέμου στις νήσους Λήμνο, Σκύρο και Νάξο, η οποία και προσεγγίζει περισσότερο το πραγματικό υπόβαθρο των Ετησίων στο Αιγαίο.