ΠΕΡΙ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ABOUT THREE TYPES OF LINE-GENERATED DUSTERS WHICH HAVE THE SAME CHARACTERISTIC PROPERTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1978
  6. 426-452
    • The aim of the study is the searching of line-generated dusters non-isotropic to the Euclidean three-dimensional space, in the mean surface, whose lines generated surfaces of constant parameter of p distribution, are formed from the same lines and define for each rate of p a relative net.
    • Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση ευθειογενών σμηνών, μη ισοτρόπων του Ευκλείδειου τρισδιαστατου χώρου, επί της μέσης επιφάνειας των οποίων οι ευθειογενείς επιφάνειες σταθερής παραμέτρου διανομής p, σχηματίζονται από τις ίδιες ευθείες και ορίζουν για κάθε τιμή της p, δίκτυο συζυγές.