ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΑΛΑΞΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΗΦΕΩΣ. ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

PRELIMANARY RESULTS ON THE DISCOVERY OF TWO POSSIBLE GALAXIES IN CEPHEUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Poulakos K | Ξανθάκης Ιωάννης | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1978
  6. 230-235
    • The possibilty of the existence of two new Galaxies, in the area of Cepheus, is examined. The cause of the study was the fact that during the research for the discovery of infra-red stars, the prefect of the Research Centre of Astronomy, of the Academy of Athens Mr.Poulakos, observed on a plate with the number E-1232 of Palomar's Observatory, an object which seemed to be a star. From the researches that were carried out by Mr.Poulakos and Mr. Xanthakis was ascertained that the in question object was a galaxy of elliptical type of the E6 class. Then, catalogues of galaxies, planetoid nebulas, diffused nebulas of radio-sources as well as announcement of researchers, were checked up. None of the aforementioned catalogues contained the galaxy that the scientists had studied. Then, a second research followed. This research led to the finding of another object, of non-stellar nature, with the morphology of elliptical nebula with central nucleus, more faint than the first one. The researches that were carried out, had proved that not even the second galaxy is referred to the relevant sources.
    • Εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης δύο νέων Γαλαξιών στην περιοχή του Κηφέα. Αφορμή της μελέτης ήταν το γεγονός ότι κατά την διάρκεια έρευνας για την ανέρευση υπέρυθρων αστέρων, ο επιμελητής του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών κ.Πουλάκος παρατήρησε σε πλάκα με αριθμό Ε-1232 του Αστεροσκοπείου του Παλομαρ, αντικείμενο το οποίο δεν φαινόταν για αστέρας. Οι έρευνες που διεξήχθηκαν από τον κ.Πουλάκο και τον κ.Ξανθάκη είχαν ως αποτέλεσμα την διαπίστωση ότι το εν λόγω αντικείμενο είναι γαλαξίας ελλειπτικού τύπου της τάξεως Ε6. Κατόπιν, ερευνήθηκαν κατάλογοι γαλαξιών, πλανητοειδών νεφελωμάτων, διάχυτων νεφελωμάτων των ραδιοπηγών και ανακοινώσεις ερευνητών, όπου δεν ευρέθει πουθενά ο γαλαξίας που μελέτησαν οι επιστήμονες. Ακολούθησε και δεύτερη έρευνα η οποία οδήγησε στην ανέρευση και άλλου αντικειμένου μη αστρικής φύσεως, με μορφολογία ελλειπτικού νεφελώματος με κεντρικό πυρήνα, αμυδρότερο του πρώτου. Έρευνες που έγιναν απέδειξαν ότι ούτε και ο δεύτερος γαλαξίας αναφέρεται σε σχετικές πηγές.