1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βγενόπουλος Α Γ
  5. 1978
  6. 199-211
    • The subject of the study is the Paragenesis of hornblende-granatebiotite, in inclusions of pegmatites in Western Thrace. The aforementioned minerals, appart from hornblende, don't meet neither in pegmatite, nor in adjacent rock. In the study, it is aimed the proof as concerns the origin of the inclusion as well of the way that granate is formed, by which is proved that its formation is of vegetative origin. Furthermore, because of the similarity of the inclusion with adjacent rocks, is considered that they compose parts of adjacent rocks which have suffered metasomatism.
    • Παραγένεση κεροστίλβης-γρανάτη-βιοτίτη σε εγλείσματα πηγματικών της Δυτ.Θράκης. Τα προαναφερθέντα ορυκτά, εκτός από την κεροστίλβη, δεν συναντώνται ούτε σε πηγματίτη ούτε σε παρακείμενο πέτρωμα. Στην εργασία γίνεται προσπάθεια απόδειξης της προέλευσης του εγκλείσματος καθώς και του τρόπου σχηματισμού του γρανάτη, ο οποίος απεδείχθει ότι ο σχηματισμός του είναι βλαστικής προέλευσης. Επίσης, λόγω της ομοιότητας του εγκλέισματος με παρακείμενα πετρώματα, θεωρείται ότι αποτελούν μέρη παρακείμενων πετρωμάτων τα οποία έχουν υποστεί μετασωμάτωση.