Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

NATIONALISM IN THE ORTHODOX CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέττος Α | Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1978
  6. 181-198
    • The study took place on the occasion of the observation that during the apostolic era were observed the first faint demonstrations of ethnicism in church by the Judaean Christians. The study focuses in the East Orthodox Church and on earlier times. It is pinpointed that the close bound of the local churches with the various nationalities should not happen on the unity and catholicity of Church. The conclusion of the announcement is that the Church is meant for all nations, irrespective of race and nationality and nationalism has no place in church.
    • Η μελέτη έγινε με αφορμή την παρατήρηση ότι στην αποστολική εποχή παρατηρήθηκαν οι πρώτες ασθενείς εκδηλώσεις εθνικισμού στην Εκκλησία από τους Ιουδαίους Χριστιανούς. Η μελέτη επικεντρώνεται στην Ορθόδοξη κατ'ανατολάς Εκκλησία και στους νεότερους χρόνους. Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι ο στενός σύνδεσμος των τοπικών Εκκλησιών με τις διάφορες εθνότητες δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ενότητας και της καθολικότητας της Εκκλησίας. Το συμπέρασμα της ανακοίνωσης είναι ότι η Εκκλησία απευθύνεται σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας, ο εθνικισμός δεν χωρά στην Εκκλησία.