ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

MARKOVIAN MODELS FOR THE PREDICTION OF THE SERVICE DISTRIBUTION IN THE GRADE IN MANPOWER SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1978
  6. 146-162
    • Markovian models for the prediction of the distribution of time of staying in the grade of the manpower system. In the first place is given the solution of the problem as concerns the removal of the members of the system, between the sub-grades of each grade and other grades. For the achievement of the solution was created one Markovian reflective model, proper for the system. Then, is given the solution of the problem for the prediction of the loss of the members of the system from the various sub-grades. For its achievement were used various Markovian reflective models, for each reason of loss, seperately. Through this method, the solution of the problem for the distribution of time staying at each grade, is given.
    • Μαρκοβιανά υποδείγματα για την πρόβλεψη της κατανομής του χρόνου παραμονής, στην βαθμίδα ενός συστήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Αρχικώς δίνεται η λύση του προβλήματος της μετακίνησης των μελών του συστήματος, μεταξύ των υποβαθμίδων κάθε βαθμίδας και των άλλων βαθμίδων. Για την επίτευξη της λύσης κατασκευάσθηκε ένα Μαρκοβιανό στοχαστικό υπόδειγμα κατάλληλο για το σύστημα. Εν συνεχεία, δίνεται η λύση του προβλήματος της πρόβλεψης της απώλειας των μελών του συστήματος από τις διάφορες υποβαθμίδες. Για την επίτευξη αυτού χρησιμοποιήθηκαν διάφορα Μαρκοβιανά στοχαστικά υποδείγματα, για κάθε λόγο απώλειας χωριστά . Μέσω αυτής της μεθόδου, δίδεται η λύση του προβλήματος της κατανομής του χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμίδα.