ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1941
  6. 195-209
    • The study is referred to the results that arose by researches that took place in the Psychological Laboratory of the University. The researches dealt with the aesthitic conscious and the relation with other psychical functions. For the carrying out of the study ,1440 persons were examined; half of them were males and the other half were females of age 7-20. Furthermore, persons older than 20 years old were examined with the purpose to make known how works the aesthetic conscious in other ages. Finally, the result that arose from the study are cited.
    • Παρατίθενται τα πορίσματα ερευνών που έγιναν στο Ψυχολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου και αναφέρονται στην καλαισθητική συνείδηση και την σχέση της με άλλες ψυχικές λειτουργίες. Για την πραγματοποίηση της μελέτης εξητάσθηκαν 1440 άτομα, 720 άρρενα και 720 θήλεα ηλικιάς 7-20 ετών. Εξετάσθηκαν δε και μερικά άλλα άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών, με σκοπό να γίνει γνωστό πως είναι η καλαισθητική συνείδηση και σε άλλες ηλικίες. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.