ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

ABOUT THE CALENDAR ISSUE AND THE DESIGN OF CIVIL SOLAR CALENDARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1941
  6. 175-194
    • The study is referred to two solar calendars and to their differences, the Julian and the Gregorian. The common disadvantages of both calendars, were underlined and expounded many times by various scientists, who had already suggested during the last century the proper modification or even the full replacement of the Gregorian calendar by another one astronomical more precise. The decisions that were taken concerning the new calendar, during the Pan-orthodox Convention, are cited and reported in detail in the study. 1) The mathematical design of the civil solar calendars. 2) The essential modifications for the Julian and Gregorian calendar.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα δύο ηλιακά ημερολόγια, το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό, καθώς και στις διαφορές τους. Τα κοινά ελαττώματα και των δύο ημερολογίων, τονίσθηκαν και αναπτύχθηκαν πολλές φορές από διάφορους, οι οποίοι από τον προηγούμενο ήδη αιώνα, πρότειναν την κατάλληλη τροποποίηση ή και την πλήρη αντικατάσταση του Γρηγοριανού ημερολογίου με άλλο αστρονομικό ακριβέστερο. Παρατίθενται οι αποφάσεις του Πανορθόδοξου Συνεδρίου δια το νέο ημερολόγιο. Αναφέρονται επίσης αναλυτικά στη μελέτη : 1) Η μαθηματική κατασκευή πολιτικών ημερολογίων. 2) Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του Ιουλιανού και του Γρηγοριανού ημερολογίου.