Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

THE ARISTOTELIAN TERM FOR TRAGEDY AND THE ARISTOTELIAN NATURAL PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1941
  6. 171-174
    • Analysis which deals with the Aristotelian natural philosophy and the Aristotelian term of tragedy from the study arose that Aristotle is above all natularist and even in his ethical dissertations which can be precisely interpreted without the needing the interpreter to be a naturalistic intellect. Finally, during the interoretation of Aristotle's works one should never neglect the fundamental natural principle which is prevalent.
    • Από την μελέτη προκύπτει ότι ο Αριστοτέλης είναι πριν από οποιοδήποτε άλλο φυσιοδίφης και στις ηθικές του ακόμη πραγματείες, οι οποίες δεν μπορούν επακριβώς να ερμηνευθούν χωρίς να είναι φυσιογνωστική η διάνοια του ερμηνευτή, ούτε πρέπει βέβαια κατά την ερμηνεία των έργων να χρησιμοποιείται η διέπουσα την Αριστοτελική σκέψη θεμελιώδης φυσική αρχή.