Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1899

MESSINIAN'S EARTHQUAKE ON THE 22nd OF JANUARY 1899 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1941
  6. 127-134
    • On this basis of the study for the seismicity of Messinia, for cases of serious earthquakes, arose detailed informations for the sesmic effect of these earthquakes. For this aim, the case of the earthquakes on the 22nd of January 1899, is examined. From the map of the isoseismal arose the the character of the earthquake was of second class. As regards the wave that followed it is thought that was a wave caused landslide.
    • Από τη μελέτη της σεισμικότητας της Μεσσηνίας για περιπτώσεις σιβαρών σεισμών, προέκυψαν λεπτομερείς πληροφορίες για τη σεισμική ενέργεια αυτών των σεισμών. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η περίπτωση του σεισμού της 22 Ιανουαρίου 1899. Από το χάρτη των ισοσείστων προκύπτει ότι ο χαρακτήρας του σεισμού ήταν δεύτερης τάξης. Όσον αφορά το κύμα που επακολούθησε πιθανολογείται ότι επρόκειτο για κύμα από κατολίσθηση