ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ-ΓΗΣ ΔΙ'ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

EXPLORATION OF SOME CASES OF CONNECTING AIRPLANES WITH EARTH THROUGH ULTRA SHORTS WAVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1941
  6. 59-63
    • The study is referred to some tex6ts which took place for the verification of the highest range and of the moste ideal conditions for exploitation, with stations of waves ultra short, the connection of airplane and earthal station. From the aforementioned were ascertained serious difficulties in receiving signals. In particular, during the cooperation of an earthal station with a hyper-flying aircraft, was observed that when the airplane approached one mountainous mass or formation, the tensiom of the reception decreased so much that the communication became impossible. It was ascertained that the reported decrease of the reception is exclusively due to the phenomena of confluence. It is also mentioned that never the reception was strengthened but always and constantly is decreased
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στιε δοκιμές που έγιναν για την εξακρίβωση της μέγιστης εμβέλειας και των πλέων ιδανικών συνθηκών εκμετάλλευσης με σταθμούς υπερβραχέων κυμάτων, της σύνδεσης αεροσκάφους και επίγειου σταθμού, οπότε διαπιστώθηκαν σοβαρές δυσχέρειες στη λήψη σημάτων. Συγκεκριμένα, κατά τη συνεργασία επίγειου σταθμού με υπεριπτάμενο αεροσκάφος, διεπιστώθηκε ότι όποτε το αεροσκάφος πλησίαζε σε κάποιο ορεινό όγκο ή σχηματισμό, χωρίς όμως να καλύπτεται από αυτό ώστε να μην υπάρχει η απαραίτητη συνθήκη της οπτικής επαφής, παρατηρείτο τόση μείωση της έντασης της λήψεως, ώστε η συνεννόηση να είναι αδύνατη. Διαπιστώνεται ότι η σημειωθείσα μείωση λήψης οφείλεται αποκλειστικά σε φαινόμενα συμβολής. Αναφέρεται στο ότι ουδέποτε παρατηρήθηκε ενίσχυση της λήψης, αλλά πάνοτε και σταθερά, μείωση της.