ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1941
  6. 43-59
    • The study is referred to the results of researches which regard the development of intelligence. Of course, it is posed the issue for the limit of age at which the evolution of intelligence is completed; that is the intellectual capacity of man. Various researchers are reported, who had set on the average the 13th and 14th age while for others the culmination of the development was determined the time period between 14th and 16th years old. Finally, same researchers claimed that the highest limit for the development of the intelligence is considered the 18th and the 20 th year of age.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται πορίσματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη της ευφϋίας. Τίθεται μάλιστα το ζήτημα για το όριο της ηλικίας, στο οποίο συμπληρώνεται η ανέλιξη της ευφϋίας, δηλαδή της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου και αναφέρεται ότι διάφοροι ερευνητές έθεσαν κατά μέσο όρο το 13ο και το 14ο έτος της ηλικίας, ενώ από άλλους σαν κορύφωση της ανάπτυξης καθορίστηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ του 14ου και του 16ου έτους της ηλικίας. Τέλος, από κάποιους ερευνητές σαν ανώτατο όριο της ανάπτυξης της διάνοιας θεωρείται το 18ο εως το 20ο έτος της ηλικίας. Επίσης παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης κατά ηλικία και φύλο.