ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.

ANNOUNCEMENT FOR THE DEATH OF A FULL MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Kampouroglou D | Σωτηρίου Γεώργιος | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1941
  6. 9-9
    • During the session the President made known the death of the full member of the Academy of Exact Sciences Mr.Peter Kontos. Afterwards Mr.Dim.Kaburoglou developed a subject that referred to the turkish-venetian war of the 17th century, when Venetians aboudoned Athens and the town was devastated by the pirates.
    • Κατά την συνεδρίαν ο πρόεδρος γνωρίζει στο σώμα τον θάνατο του τακτικού μέλους της Ακαδημίας των θετικών Επιστημών κ. Πέτρου Κοντού. Κατόπιν ο κ. Δημ. Καμπούρογλου αναπτύσσει την κατά τους Τουρκοβενετικούς πολέμους του ΙΖ΄ αιώνα εγκατάλειψιν των Αθηνών παρά των βενετών και την καταστροφήν της από τους πειρατές.