1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1986
  6. 279-283
    • The speech is aiming at one general documentation as concern the case of the complex materials which form one important achievement of Mettalurgy. In particular, the present situation is presented in brief as regards the field of the application of those materials and their various categories are described in general terms.
    • Η ομιλία αποσκοπεί σε μια γενική ενημέρωση στο θέμα των σύνθετων υλικών τα οποία αποτελούν ένα νέο σημαντικό επίτευγμα της Μεταλλουργίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται συνοπτικά η σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής των υλικών αυτών και περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι διάφορες αυτών κατηγορίες.