Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

THE TIME AS A BIOLOGICAL CONSTANT.MEDI-SOCIAL SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1986
  6. 48-61
    • In the speech, the importance of time for the biological phenomena as well for the functioning and activity of the live organisms, is examined. It is pinpointed that there is one inner mechanism, for which the term "physical or biological watch" is being used. The significance of the aforementioned term is fundamental. The application of proper methology, relevant with these mechanisms, will lead to the understanding of the problems that will contribute to the better treatment of man from the medical and social point of view.
    • Στην ομιλία εξετάζεται η σημασία του χρόνου για τα βιολογικά φαινόμενα καθώς και η λειτουργικότητα και δραστηριότητα των ζώντων οργανισμών. Επισημαίνεται ότι υπάρχει ένας εσωτερικός μηχανισμός, για τον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος "φυσιολογικό ή βιολογικό ρολόι", η σημασία του οποίου είναι θεμελιώδης. Η εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας σχετικά με τους μηχανισμούς αυτούς, θα οδηγήσει στην κατανόηση προβλημάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη μεταχείρηση του ανθρώπου από απόψεως ιατρικής και κοινωνικής.