ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1993 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1993
  6. 541-570
    • Detailed report for the works, activities, publications, proclamations, prices, etc. of the Academy of Athens for the year 1993.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία, κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1993.