Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ERNEST RENAN

THE SCIENCE OF MAN ACCORDING TO ERNEST RENAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Guerin Michel
  5. 1993
  6. 234-241
    • The meaning of science according to Renan is given. Renan was a misunderstood personality because of his daring thoughts to the degree that he derives from it "the truth of Christianism". His science is stamped by the soul, is not reduced to the pure perception and he considers that while it is materialistic at its implementation, on the other hand it isn't at its principles and purpose.
    • Δίνεται η έννοια της επιστήμης στον Renan, άτομο παρεξηγημένο για τις τολμηρές σκέψεις του, στον βαθμό που αντλεί απ' αυτήν την "αλήθεια του χριστιανισμού". Η επιστήμη του είναι σφραγισμένη απ' την ψυχή, δεν ανάγεται στην καθαρή νόηση και θεωρεί ότι ενώ είναι υλική στην εφαρμογή της, δεν είναι υλιστική στις αρχές και στον σκοπό της.