ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993

REPORT OF THE ACADEMY'S GENERAL SECRETARY DURING THE FESTIVE SESSION OF THE 24th OF MARCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1993
  6. 180-185
    • Awarding of prizes for works and actions that are related with the life of our nation. Proclamation of prizes for the following year.
    • Απονομή βραβείων για έργα και πράξεις που σχετίζονται με τον βίο του έθνους μας. Προκήρυξη βραβείων για την επομένη χρονιά.