ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1971
  6. 208-218
    • The book of Mr. Weil P, MR. Long M and Braibant Guy with the title: "The great decisions of the (french) Administrative Jurisprudence", is presented. The book contains the main decisions of the french Council of State, since its establishment.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο των κ.Weil P, κ. Long M. και Braibant Guy, με τίτλο "Αι μεγάλαι αποφάσεις της (γαλλικής) διοικητικής Νομολογίας", το οποίο περιέχει τις κυριότερες αποφάσεις του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας, από τη σύσταση του.