ΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑΣ

STABILITY CONCEPTS OF SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DENATING ARGUMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1971
  6. 273-278
    • In the present announcement are cited the meanings of the stability of solutions of differential equations with diverging variables. Some remarks concerning the aforementioned are formulated as well some definitions when the disturbances are "unexpected" or "continually active" and finally, when the diverges of the variables lie to disturbances (disorders).
    • Στην ανακοίνωση εκτίθενται οι έννοιες της ευστάθειας των λύσεων διαφορικών εξισώσεων με αποκλίνουσες μεταβλητές και διατυπώνονται παρατηρήσεις επ' αυτών καθώς επίσης και ορισμοί, όταν οι διαταράξεις είναι "αιφνίδιες" ή "συνεχώς δρώσες", καθώς και όταν οι αποκλίσεις των μεταβλητών υπόκεινται σε διαταράξεις.