ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ

SPACE-TIME SEISMICITY OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1971
  6. 216-224
    • After the chronological mapping of epicentres of earthquakes of great occurrence in the greek area, since 1900, a successive range of migration of the epicentres from West to East is revealed. The tension of the migration of the epicentres from North to South, is less clear.
    • Κατόπιν χρονολογικής χαρτογράφισης των επικέντρων των μεγάλων σεισμών στον ελληνικό χώρο από το 1900, αποκαλύπτεται διαδοχική σειρά μεταναστεύσεως των επικέντρων από Δυσμάς προς Ανατολάς. Η τάση μετανάστευσης των επικέντρων από Βορρά προς Νότο είναι λιγότερο σαφής.