Η "ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΖΗ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 1973)

THE "ARS JURIDICA" OF DIMITRIOS KATARTZIS (BUCAREST, 1973) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1971
  6. 85-101
    • The work of the Dimitrios Katartzis "Ars Jurudica" is presented. The work is interesting because of its special linguistic form. It is divided in five chapters, from these the third and the fourth are the most important, where are analyzed the elements and the function of the forensic reasoning.
    • Παρουσιάζεται το έργο του Δημητρίου Καταρτζή "Δικανική Τέχνη", το οποίο ενδιαφέρει λόγω της ιδιάζουσας γλωσσικής του μορφής. Χωρίζεται σε 5 κεφάλαια με σημαντικότερα το τρίτο και το τέταρτο, όπου αναλύονται τα στοιχεία και η λειτουργία του δικανικού συλλογισμού.