ΜΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΝΟΥΚΛΕΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

A NON-LINEA INTEGRODIFFERENTIAL EQUATION FOR THE CORRELATION FUCTION BETWEEN AN IMPURITY PARTICLE AND A NUCLEAR IN UNCLEAR MATTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γρυπαίος Μιχαήλ Ελ.
  5. 1971
  6. 32-37
    • The problem as concerns the determination of the "function's connection", through the proper application of the methods of the "Calculus of variations" is examined. The base of this application is one non-linear, holodifferential equation, that is rendered by the writer as linear, through the omission of terms of higher class, as concerns the one of the two terms, according to which is additively analyzed the function of connection. The aforementimed holodifferential equation can be solved , at least approximately, with the application of the methods of the Arithmetical Analysis.
    • Ερευνάται το πρόβλημα του καθορισμού της "συνάρτησης συσχετίσεως" μέσω της κατάλληλης εφαρμογής μεθόδων του Λογισμού Μεταβολών. Η βάση της εφαρμογής είναι μία μη-γραμμική ολοκληροδιαφορική εξίσωση, την οποία ο συγγραφέας καθιστά γραμμική μέσω παράλειψης όρων ανωτέρας τάξεως ως προς τον ένα από τους δύο όρους στους οποίους αναλύει προσθετικώς την συνάρτηση συσχετίσεως. Αυτή η ολοκληροδιαφορική εξίσωση μπορεί μετασχηματιζόμενη να επιλυθεί, τουλάχιστον προσεγγιστικώς , με την εφαρμογή μεθόδων της Αριθμητικής Αναλύσεως.