ΔΕΚΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΙΙ (ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ)

ACTUAL MATHEMATICAL SOLUTIONS OF PROBLEMS POSED BY REALITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1971
  6. 21-31
    • The communication provides all the applications of the research melted for the mathematical solutions of physics and social system that are "naturally acceptable". These applications concern various fields of research, as i.e. thermodynamics, astrodynamics as well the non-lineas problems of Mechanics and Biology.
    • Στην ανακοίνωση παρέχονται οι εφαρμογές της μεθόδου ερεύνης μαθηματικών λύσεων φυσικών και κοινωνικών συστημάτων "φυσικώς αποδεκτών" , σε διάφορα πεδία έρευνας, όπως π.χ. στη θερμοδυναμική, αστροδυναμική καθώς και επί μη-γραμμικών προβλημάτων Μηχανικής και Βιολογίας .