ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ.

THE UNIVERSITY OF CONSTANTINOPLE AND ITS RADIANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1991
  6. 243-252
    • The present speech is referred to the radiance of the Byzantine culture. The studies in Byzantiumwere considered as an issue of high importance and the university was an imperial institution that aimed at the creation of qualified persons, able to govern the state. The vitality of the Byzantium's University was maintained till the end of the Empire. Since it couldn't survive under the Turkish conquest, its teachers dispersed in West, communicating their knowledge, contributing in that way to the revival of Europe. In the end of the speech there is also extensive summary written in the french language.
    • Αναφορά στην ακτινοβολία του Βυζαντινού Πολιτισμού. Επισημαίνεται ότι οι σπουδές στο Βυζάντιο θεωρούντο υψίστης σημασίας και ότι το πανεπιστήμιο ήταν αυτοκρατορικό ίδρυμα του οποίου σκοπός ήταν να δημιουργήσει κατάλληλα πρόσωπα άξια να κυβερνήσουν το κράτος. Η ζωτικότης του πανεπιστημίου του Βυζαντίου διετηρήθη μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας, επειδή δεν μπόρεσε να επιζήσει υπό τουρκική κατάκτηση οι καθηγητές του διασκορπίστηκαν στη Δύση, μεταδίδοντας τις γνώσεις τους συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση της Ευρώπης.Στο τέλος της ομιλίας υπάρχει εκτενής περίληψη στα γαλλικά.