ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

FESTIVE SESSION OF THE 23rd OF MARCH 1991 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1991
  6. 138-146
    • Awarding of the National Medal of Sciences, Letters and Fine Arts. The medal, according to the Academy's regulation is awarded in four-year periods in rotation, to the exact sciences, letters, historical and social sciences and to the fine arts. Furthermore, the new prizes are announced.
    • Απονομή του εθνικού Αριστείου των Επιστημών των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Το αριστείον, κατά τον κανονισμό της Ακαδημίας, απονέμεται κατά τετραετείς περιόδους εκ περιτροπής στις θετικές επιστήμες, τα γράμματα, τις ιστορικές και κοινωνικές επιστήμες και τις καλές τέχνες. Παράλληλα γίνεται προκήρυξη νέων βραβείων.