ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

STRONG ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1991
  6. 18-27
    • The speech is referred to a sector of the Mathematical science, which for many years now attracts the interest of the scientists and the public; The artificial intelligence of the electronic inventions which imitate the intellectual action of the man. The directions of the research that interest the Artificial Intelligence, are analyzed. Furthermore, the progress of the technology should not be proved detrimental to the interest of mankind but for the benefit of it.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην περιοχή της Μαθηματικής Επιστήμης, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια προσελκύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του κοινού: της Τεχνητής νοημοσύνης των ηλεκτρονικών κατασκευασμάτων τα οποία μιμούνται τη νοητική δράση του ανθρώπου. Αναλύονται οι κατευθύνσεις έρευνας που ενδιαφέρουν την Τεχνητή νοημοσύνη και επισημαίνεται ότι η πρόοδος της τεχνολογίας θα πρέπει να μην αποβεί εις βάρος της ανθρωπότητας αλλά προς όφελος της.