ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ.

TECHNOLOGY'S ENCOMIUM. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κυδωνιάτης, Σόλων (1906-2001)
  5. 1989
  6. 470-479
    • The struggle of man for the conquest of Technology is recorded. The ulterior purpose is the increase in wealth and the welfare of the society, since the first stages of its existence, when the idea of the wheel or that of the navigation were generated. The importance lies on the way with which Technology will be used, in order to avoid the imbalance on the function of the society and the social inequalities. The progress of the technology, that based on the Science, is a work of Divine Will.
    • Καταγράφεται ο αγώνας του ανθρώπου, για την κατάκτηση της Τεχνολογίας, με απώτερο σκοπό την αύξηση του πλούτου και την ευμάρεια της κοινωνίας, από τα πρώτα κιόλας στάδια της ύπαρξής της, όταν άρχισε να γεννιέται η ιδέα του τροχού ή της ναυσιπλοίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η Τεχνολογία, προκειμένου να μην δημιουργηθεί ανισορροπία στην λειτουργία της κοινωνίας και κοινωνικές ανισότητες. Η πρόοδος της Τεχνολογίας, αυτής που στηρίζεται στην Επιστήμη, είναι έργο Θείας Βουλήσεως.