ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ - ΗΘΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

INTEGRITY-MORALS IN THE AREA OF THE EXACT SCIENCES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1989
  6. 441-454
    • Issues of scientific moral, consience and other similar, are examined. Especially, the vital significance of integrity and morals to the fullfilment of a scientific research, are necessary factors to the development of the knowledge and the maintenance of the public's trust on the Exact Sciences.
    • Εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού ήθους, συνειδήσεως και άλλα παρόμοια αλλά και η ζωτική σημασία της τιμιότητας και του ήθους στη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, παράγοντες απαραίτητοι στην ανάπτυξη της Γνώσης και την διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις Θετικές Επιστήμες.