ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

RESEMBLANCES BETWEEN THE ANCIENT GREEK AND THE MODERN PHYSICS SCIENCE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1989
  6. 350-369
    • The historical affinity between the science of the ancient Greeks and the modern science, is registered. The principles of the modern science and especially these of physics are connected with the names of Galileus and Newton. What is made obvious straightaway is that the mathematization of the science increases with the development of the experimental knowledges upon the nature.
    • Καταγράφεται η ιστορική συγγένεια μεταξύ της επιστήμης των αρχαίων Ελλήνων και της σύγχρονης επιστήμης. Οι αρχές της σύγχρονης επιστήμης και κυρίως της φυσικής συνδέονται με τα ονόματα του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα και αυτό που γίνεται φανερό αμέσως είναι ότι η μαθηματικοποίηση της επιστήμης αυξάνει με την ανάπτυξη των πειραματικών γνώσεων επί της φύσεως.