ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΗΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ

OILS AND NATURAL GASES. DEVELOPMENTS TO THE THEORY OF THE ENDO-EARTHAL ORIGIN AND THEIR POSSIBLE IMPRESSIVE CONSEQUENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1989
  6. 290-309
    • The present speech deals with the oil deposits and natura; gases. Some developments that were reported, during the last years, in the theories, in reference to the creation of the aforementioned combustibles, which have huge financial and political importance it is aimed to be presented. Finally, the most possible consequences of these developments are outlined and one brief report on the researches for hydrocarbons in the greek area is made
    • Η ομιλία αυτή ασχολείται με τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικών αερίων. Επιχειρείται να δειχθούν ορισμένες εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, στις θεωρίες αναφορικά με την γένεση των ως άνω καυσίμων τα οποία έχουν τεράστια οικονομική και πολιτική σημασία. Τέλος, σκιαγραφούνται οι πιθανότερες επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό χώρο