Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΄21

THE GREAT IDEA AFTER THE YEAR 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κυδωνιάτης, Σόλων (1906-2001)
  5. 1989
  6. 150-170
    • A great celebration took place in order to honour the great day of the 25th of March 1821, which symbolizes the beginning of the War of Independence that ended up to to the liberation of the first part of the Greek area. Furthermore, the celebration's purpose was to pay honour to the Heroes who fought and sacrified themselves for the liberation of the Nation. Furthermore, a retrospection is made which concerns the meaning and the evolution of the Great Ideafrom the ancient times up to day
    • Γίνεται εορτασμός της μεγάλης ημέρας της 25ης Μαρτίου 1821, που συμβολίζει την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος κατέληξε στην απελευθέρωση του πρώτου τμήματος του ελληνικού χώρου. Επίσης η εορτή αυτή σκοπό έχει την απότιση φόρου τιμής, στους Ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση του έθνους. Παράλληλα γίνεται ανασκόπιση της έννοιας και της εξέλιξης της Μεγάλης Ιδέας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα