ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1990.

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY IN 1990. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1990
  6. 507-538
    • Report on the proceedings of the Academy of Athens for the year 1990 written in the english language.
    • Έκθεση πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το 1990 σε αγγλική γλώσσα.