ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990.

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE YEAR 1990. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1990
  6. 472-506
    • Concise chronicle for the establishment of the Academy of Athens from 387b.C till 529a.C when the emperor Ioustinianos ordered the ending of its operation. Then, follows an extensive account for the activities for the year 1990.
    • Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της Ακαδημίας από το 387π.Χ. μέχρι το 529μ.Χ. που διετάχθη το κλείσιμό της από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Ακολουθεί εκτεταμένος απολογισμός δραστηριοτήτων για το έτος 1990.