ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ.

THE PROBLEMS OF THE MODERN MAN AND THE PHILOSOPHER'S RESPONSIBILITY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1990
  6. 399-416
    • Analysis that concerns the role that a philosopher plays in the modern society, which is conforting environmental problems, the gap between riches and poors, the rapid technological development which creates new moral problems. The philosopher's duty is to control, underline and demand in the name of the human word and of the man himself.
    • Αναλύεται ο ρόλος του φιλοσόφου στη σημερινή κοινωνία που μαστίζεται από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης που δημιουργεί νέες ηθικές προβληματικές. Χρέος του φιλοσόφου είναι να ελέγχει, να επισημαίνει και να απαιτεί στο όνομα του ανθρώπινου λόγου και του ανθρώπου του ίδιου.