ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ.

FIFTY YEARS AFTER THE 28th OF OCTOBER 1940. THOUGHTS UPON AN ANNIVERARY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλτικός, Νικόλαος (1918-2003)
  5. 1990
  6. 330-342
    • The 28th of October 1940 was one special moment in the history of Greece , however it was quickly forgotten by the global community. This means that we should not rely on our glory but to adjust according to our priorities and the data of our era.
    • Η 28η Οκτωβρίου 1940 υπήρξε μία ξεχωριστή στιγμή της ιστορίας της Ελλάδος που όμως ξεχάστηκε γρήγορα από την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην δόξα μας αλλά να προσαρμοζόμαστε στις προτεραιότητες και τα δεδομένα της εποχής μας.